Хатгал тосгоны Санхүүгийн албаны ТТСМэргэжилтэн Л.Одгэрэлийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх жагсаалт

Хатгал тосгоны санхүүгийн албаны төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн Л.Одгэрэлээс

иргэд , ААНэгж , байгууллагад мэдээлэл өгөх жагсаалт:

 

  1. Байгууллагуудын орлого , зарлага , төсвийн гүйцэтгэлийн талаар болон сумын статистик мэдээллийг хүргэх
  2. Төсвийн байгууллагуудын хэлбэлзэл ,зарлагын мэдээ , орлогын мэдээ , хяналтын түвшингийн хуулга гаргаж өгөх
  3. Төсвийн байгууллага болон иргэдэд малын А-дансны тодорхойлолт гаргаж өгөх
  4. Тосгоны статистик мэдээллийн нэгтгэлийг холбогдох тасаг , нэгж албан тушаалтнаас ирүүлсэн мэдээнд үндэслэн Сангийн сайд , Үндсэний статистикийн газрын даргын хамтарсан тушаалын дагуу боловсруулж холбогдох байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлэх, мэдээллэх
  5. Аж ахуй нэгж , байгууллагуудын санхүүгийн тайланг цахим тайланд нэгтүүлэх , шивэх ажлуудыг зохион байгуулах
  6. Санхүү , төсвийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль , эрх зүйн актыг судлан , мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх , ННБүртгэл , Аудитын тухай хууль болон холбогдох заавар , журмыг сурталчилах

 

 

Мэдээллийн жагсаалт гаргасан :                             ТТСМэргэжилтэн Л.Одгэрэл