Хатгал тосгоны санхүүгийн албаны ажилтнуудын ажил үүргийн чиглэл