Хатгал тосгоны ЗАА-нд 2016 онд шинээр нэмэгдэх орон тооны ажлын байр зар