2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ЖИЛИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн үр дүнгийн тайлан, цэвэр хөрөнгө өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ, нэмэлт санхүүжилт, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг доорх файлаас үзнэ үү. 

 /beta/upload/files/Аудит-хийсэн-тайлан-2018.pdf