Тосгоны хүн ам, ажил эрхлэлт

                                                                                 ХАТГАЛ  ТОСГОНЫ  ХҮН АМ, АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ 

                                                                       / 2003 – 2014 оны байдлаар /

Он

Нийт хүн ам

Үүнээс

Хөдөл

мөрийн насны хүн

Үүнээс ажил эрхэлдэг

Хөдөлмөрийн насны ажилгүй хүн

Эрэг

тэй

Эмэг

тэй

Бүгд

Төсвийн байгуул

лагад

Бусад аж ахуйн нэгжид

Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэгчид болон малчид

2003

2792

1373

1419

1653

547

112

34

401

891

2004

2806

1380

1426

1679

571

112

34

425

885

2005

2831

1373

1458

1712

631

132

34

465

787

2006

2852

1382

1470

1782

718

134

60

524

775

2007

2886

1406

1480

1847

973

146

62

765

641

2008

2926

1416

1510

1911

1003

165

74

764

552

2009

2952

1435

1517

1972

1167

163

50

954

373

2010

2974

1434

1540

1911

1177

180

78

919

379

2011

2982

1444

1538

1916

1122

181

96

845

352

2012

3000

1452

1548

1944

1136

181

98

857

409

2013

3031

1471

1560

1956

1147

186

101

860

414

2014

3067

1472

1595

2008

1170

192

109

869

426

                                                           ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА П.МЯГМАРСҮРЭН

                                                                                   ХАРИЛЦАХ УТАС 98090089